Μήλο

Μήλα

Μήλο

Υποστηρίζουμε τις επιχειρήσεις παραγωγής, αποθήκευσης και εμπορίας μήλων προκειμένου να βελτιώσουν την στρατηγική τους σε επίπεδο συγκομιδής και μετασυλλεκτικών μεταχείρισεων.

Σκοπός

Η υποστήριξη των εταιριών παραγωγής, συντήρησης και πώλησης των καλλιεργούμενων ποικιλιών μήλων προκειμένου να βελτιώσουν την εφαρμογή των πολιτικών τους σε επίπεδο συγκομιδής και μετασυλλεκτικής μεταχείρισης.

Επιμέρους Στόχοι

  • Βελτίωση της διαχείρισης των μήλων σε επίπεδο συγκομιδής μετά από ανασκόπηση της υφιστάμενης κατάστασης και επανασχεδιασμό-εμπλουτισμό της με κατάλληλες κατά περίπτωση συμβουλές και οδηγίες.
  • Βελτίωση της διαχείρισης των μήλων σε επίπεδο συντήρησης μετά απο ανασκόπηση της υφιστάμενης κατάστασης και επανασχεδιασμό-εμπλουτισμό της με κατάλληλες κατά περίπτωση συμβουλές και οδηγίες.
  • Μείωση / ορθή διαχείριση μετασυλλεκτικών απωλειών.
  • Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας για τους διακινητές με τις διαθέσιμες τεχνολογίες ωρίμανσης.

Προσφερόμενες Υπηρεσίες

  • Εφαρμογές 1-MCP: Με την εφαρμογή του Συστήματος Ποιότητας SmartFresh αναστέλλεται η παραγωγή αιθυλενίου των φρούτων συμβάλλοντας στη διατήρηση της ποιότητας τους.
  • Προσδιορισμός Σταδίου Ωριμότητας: Οι Υπηρεσίες Προσδιορισμού Συλλεκτικής Ωριμότητας περιλαμβάνουν την πραγματοποίηση μετά από αίτημα σας μετρήσεων στον αγρό που σας βοηθούν να επιλέξετε τη σωστή περίοδο (στάδιο) συγκομιδής. Ενδεικτικά αναφέρουμε μετρήσεις σκληρότητας φρούτου, brix κ.α..
  • Λύσεις Φυτοπροστασίας: Αναγνωρίζοντας τις ανάγκες κάθε πελάτη ξεχωριστά, προτείνουμε τις καταλληλότερες λύσεις φυτοπροστασίας. 
  • Παρακολούθηση Θαλάμων: Εξειδικευμένες μετρήσεις αιθυλενίου, οξυγόνου και διοξειδίου του άνθρακα σε θαλάμους της επιλογής σας ως ένα επιπλέον εργαλείο λήψης αποφάσεων από εσάς για την πορεία των φρούτων σας.
  • Πρωτόκολλα Ωρίμανσης: Σχεδιασμός πρωτόκολλων ωρίμανσης προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις των πελατών σας.

Tips

Ο βαθμός διάσπασης του αμύλου την περιόδο της συγκομιδής σε συνδυασμό με το ρυθμό παραγωγής του ενδογενούς αιθυλενίου μας δίνει σημαντικές πληροφορίες για τον καθορισμό του άριστου σταδίου συγκομιδής.

Hμερολόγιο
Πίνακας προσδιορισμού συλλεκτικής ωριμότητας, Μήλα